по Русски
 ,   on English        

ГеоТЕХ

ЕООД

Г Е О Д Е З И Я  ,         Г Е О Л О Г И Я  ,         Г Е О Ф И З И К А

Варна,   ул."Ген.Скобелев" 84,  поща g-tec@dir.bg,  моб. 0897.247.347П Р О У Ч В А Н Е ,     П Р О Е К Т И Р А Н Е ,     К О Н Т Р О Л   Н А   С Т Р О Е Ж А


УСЛУГИ  КЪМ
ФИЗИЧЕСКИ  ЛИЦА:

Разделяне, обединяване на имот, трасиране на граници.
Геодезично заснимане на терен и сграда, изготвяне на скица.
Изследване на земната основа с георадар.
Изработване на вертикален и трасировъчен проект.
Трасиране на ос и ниво при започване на строителство.
Контрол на изпълнението по време на строителство.
Попълване в Кадастъра на парцел, сграда и самостоятелни обекти в сграда.

Цени от 150.0 лв. до 400.0 лв. за конкретна задача

 
УСЛУГИ  КЪМ
ЮРИДИЧЕСКИ  ЛИЦА:
Специализиран кадастър.
Изработване на цифрови модели, измерване и доказване на количества.
Изследване на деформации в земна основа и строителна конструкция.
Изготвяне на парцеларен план и оценка.
Заснимане на фасади, проектиране на фасадни орнаменти.

Цени за площ - от 200.0 лв. до 400.0 лв. за декар

 
МАШИННА
ГЕОДЕЗИЯ:
Високоточна нивелация, трасиране на оси.
Установяване в пространството на големи детайли и машини.
Измерване геометрията на релсови пътища, метални конструкции.

Цени - от 300.0 лв. до 600.0 лв. за конкретна задача.
 
МОРСКА
ГЕОДЕЗИЯ:
Съставяне на прецизни карти на морското дъно.
Обследване на подводни обекти с ехолот.
Фото и видеозаснимане на подводни обекти.

Цена за площ - 300.0 лв. за хектар.
 
ПОДЗЕМЕН  КАДАСТЪР,
ГЕОЛОГИЯ,  ГЕОФИЗИКА:
Магнитометрично обследване на терен за локализиране на структури и метали.

Цени за площ - от 400.0 лв. до 600.0 лв. за декар.
 
ПРОЕКТАНТСКИ  УСЛУГИ: В колектив с архитекти и инженери предлагаме съдействие за изработване на проект,
  контрол по време на строителство, вписване в кадастъра.

Цени - от 20.0 лв. до 40.0 лв. за квадратен метър разгърната застроена площ.
 
ДРУГИ ПРИЛОЖНИ
ПРАКТИКИ:
Астрология, съставяне на личен рожден хороскоп, цена 500 лв.
Радиестезия - откриване на земни води, кухини и метали, цена 100 лв.G e o M A T                 В р ъ з к и                 Г а л е р и я                 Х о б и